วิสัยทัศน์/พันธกิจ

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วิทย์

 วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วิทย์ บริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ

  พันธกิจ (Missions)
1.       บริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและประชาชน
2.       พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเน้นการทำงานเชิงรุก และหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ต่อเนื่อง ผสมผสาน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน
3.       พัฒนาบุคลากรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการ IT คุณธรรมจริยธรรม และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4.       ปรับโฉมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เป็นที่ทำงานน่าอยู่ 
เป้าหมาย (Goals)
         1.  ประชาชนได้รับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้มาตรฐาน
         2.  ลดโรคและภัยสุขภาพให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นปัญหา
         3.  กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
         4.  ได้รับความร่วมมือที่ดีจากคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน ภาคีทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและประชาชน
         5.  ทีมสุขภาพได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ IT คุณธรรมจริยธรรม และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
         6.   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นที่ทำงานน่าอยู่
         7.   ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ

กลยุทธ์ (Strategic)

1.         เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ โดยใช้ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่เข้มแข็งเช่น ผู้นำชุมชน อบต. อสม. ปราชญ์ชาวบ้าน หมอพื้นบ้าน
2.         พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ (นสค.)และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (โรงเรียน อสม.) เพื่อให้ดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.         พัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.         พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเน้นการทำงานเชิงรุก และหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ต่อเนื่อง ผสมผสาน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน

 ค่านิยม (Values)
1.       มีความรับผิดชอบ
2.       เสียสละ
3.       ยึดประโยชน์ส่วนรวม
4.       พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา
5.       บริการด้วยใจรัก

 คำขวัญ (Slogan)
“ทีมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วิทย์
                          มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อประชาสุขภาพดี”

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น