ประวัติ รพ.สต.


ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วิทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วิทย์   เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523  บนพื้นที่  1  ไร่  3  งาน  18  ตารางวา  โดยงบประมาณทุนผูกพัน  เดิมชื่อ สถานีอนามัยบ้านจันลม  ต่อมาได้แยกออกจากบ้านจันลมเพื่อตั้งหมู่บ้านใหม่ เป็นบ้านวิทย์  หมู่ที่  9  จึงได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมมาเป็น  สถานีอนามัยบ้านวิทย์   จนถึงปัจจุบัน
                ปี  พ.ศ. 2540  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารทดแทนหลังเดิมที่ทรุดโทรม     ตามแบบ  8170/39     ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่  9  ตำบลลมศักดิ์  อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ
                               
                รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านวิทย์

                                ปี  พ.ศ.  2523 2532        นางวิไลวรรณ      สุวรรณทินประภา
                                ปี  พ.ศ.  2532 2538        นายนะรา              กุลวุฒิ
                                ปี  พ.ศ. 2538 2545         นางเจียมจิต          วันดี
                                ปี  พ.ศ. 2545 2555         นางเสริมศรี          สุขเฉย                
                                ปี พ.ศ. 2556- ปัจจุบัน         นายพีรศิลป์         นิลวรรณ         
      
        
         

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น