วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภาพกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน21-27พย. 56

รณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน

สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ รพ.สต.วิทย์

สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ

                    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการรณรงค์"  สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ " (บ้าน ชุมชน ตลาด สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย) เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย โดยกำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ในระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2556
                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิทย์ จึงเริ่มดำเนินการโดยทำความสะอาดสำนักงานที่ทำงาน  และขยายลงสู่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

pca ส่วนที่1

บุคลากร
                                           

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วิทย์

 วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วิทย์ บริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ

  พันธกิจ (Missions)
1.       บริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและประชาชน
2.       พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเน้นการทำงานเชิงรุก และหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ต่อเนื่อง ผสมผสาน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน
3.       พัฒนาบุคลากรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการ IT คุณธรรมจริยธรรม และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4.       ปรับโฉมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เป็นที่ทำงานน่าอยู่ 
เป้าหมาย (Goals)
         1.  ประชาชนได้รับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้มาตรฐาน
         2.  ลดโรคและภัยสุขภาพให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นปัญหา
         3.  กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
         4.  ได้รับความร่วมมือที่ดีจากคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน ภาคีทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและประชาชน
         5.  ทีมสุขภาพได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ IT คุณธรรมจริยธรรม และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
         6.   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นที่ทำงานน่าอยู่
         7.   ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ

กลยุทธ์ (Strategic)

1.         เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ โดยใช้ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่เข้มแข็งเช่น ผู้นำชุมชน อบต. อสม. ปราชญ์ชาวบ้าน หมอพื้นบ้าน
2.         พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ (นสค.)และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (โรงเรียน อสม.) เพื่อให้ดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.         พัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.         พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเน้นการทำงานเชิงรุก และหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ต่อเนื่อง ผสมผสาน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน

 ค่านิยม (Values)
1.       มีความรับผิดชอบ
2.       เสียสละ
3.       ยึดประโยชน์ส่วนรวม
4.       พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา
5.       บริการด้วยใจรัก

 คำขวัญ (Slogan)
“ทีมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วิทย์
                          มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อประชาสุขภาพดี”

ประวัติ รพ.สต.


ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วิทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วิทย์   เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523  บนพื้นที่  1  ไร่  3  งาน  18  ตารางวา  โดยงบประมาณทุนผูกพัน  เดิมชื่อ สถานีอนามัยบ้านจันลม  ต่อมาได้แยกออกจากบ้านจันลมเพื่อตั้งหมู่บ้านใหม่ เป็นบ้านวิทย์  หมู่ที่  9  จึงได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมมาเป็น  สถานีอนามัยบ้านวิทย์   จนถึงปัจจุบัน
                ปี  พ.ศ. 2540  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารทดแทนหลังเดิมที่ทรุดโทรม     ตามแบบ  8170/39     ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่  9  ตำบลลมศักดิ์  อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ
                               
                รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านวิทย์

                                ปี  พ.ศ.  2523 2532        นางวิไลวรรณ      สุวรรณทินประภา
                                ปี  พ.ศ.  2532 2538        นายนะรา              กุลวุฒิ
                                ปี  พ.ศ. 2538 2545         นางเจียมจิต          วันดี
                                ปี  พ.ศ. 2545 2555         นางเสริมศรี          สุขเฉย                
                                ปี พ.ศ. 2556- ปัจจุบัน         นายพีรศิลป์         นิลวรรณ         
      
        
         

ปฏิทินonline